top of page

ประวัติบริษัท

รูปตึก.jpg

     บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2535  ทุนจดทะเบียน 9,000,000.- บาท (ชำระเต็มจำนวน)      เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535030251  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่   100/122    อาคารบีดีจี ชั้น 3   ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

   ด้วยประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินมากกว่า 29 ปี จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เคียงคู่กับวงการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ดังนั้นจึงทำให้  บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท

    ประกอบด้วย     

    

     -ทรัพย์สินประเภทที่มีตัวตน (Tangible Assets) ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร รวมถึงทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า อาคารโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โครงการจัดสรร กิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท พื้นที่ร้านค้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เป็นต้น   

 

     -ทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ได้แก่ สิทธิการเช่า สัญญาเช่า สัมปทานบัตร สิทธิบัตร และมูลค่ากิจการ เป็นต้น          

         ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

วิสัยทัศน์

         “กรุงเทพประเมินราคา เป็นบริษัท ฯ แนวหน้า ที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบครันภายใต้กรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นสากล มีความถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างรวดเร็วภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยบุคลากรมืออาชีพ”

จรรยาบรรณ

 

      การประกอบธุรกิจทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน  มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในด้านต่าง ๆ  ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน 

ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตลอดจนสาธารณชนและสังคม

พันธกิจ

     1. มุ่งเน้นการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลัก และขยายรูปแบบการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมภายใต้กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นสากล

     2. งานที่ให้บริการต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

     3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพ

แผนที่ตั้งบริษัท

bpa_map_b.jpg
bottom of page